strategije

Formulisanje strateških programa prodaje – Seminarski rad

Menadžeri prodaje snose najveću odgovornost za obezbeđenje da se ciljevi i planski zadaci prodajne organizacije ispune efektivno i efikasno, kako je i planirano. Prodajna organizacija može da radi efektno a da ne bude efikasna ili obrnuto. Obaveza je menadžera prodaje da obe performanse poveća do maksimuma. Ovo zahteva kontinualno praćenje odabranih mehanizama učinka prodaje, da …

Formulisanje strateških programa prodaje – Seminarski rad Read More »

Strategija EU u razvoju malih i srednjih preduzeća – Seminarski rad

Evidentno je da Evropska Unija već duži niz godina poduzima konkretne mjere u stvaranju boljih uslova za rad malih i srednjih preduzeća, uvažavajući njihovu važnost i odlučujući uticaj na tržištu u pitanjima kao što su: zapošljavanje, rast BDPa, rast istraživanja i inovacija, poboljšanje konkurentne pozicije na tržištu i opšte unapređenje životnog standarda stanovnika. Konkretne mjere …

Strategija EU u razvoju malih i srednjih preduzeća – Seminarski rad Read More »

Marketing strategija

Mareting strategija u turizmu – Seminarski rad

Hotel ‘’Junior’’ kao i turistički centar Brzeće imaju dugačku turističku istoriju i zajedno sa Kopaonikom su najveći zimski centar na Balkanu.  Hotel ‘’Junior’’ je nosioc turističke ponude u Brzeću i centar gostiju koji dolaze radi rekreacije ili pak sportskih ekipa koje dolaze navisinske pripreme.  Nakon odlaska u privatno vlasnoštvo, hotel je renoviran i dograđen te …

Mareting strategija u turizmu – Seminarski rad Read More »

Strategija i organizaciona struktura

Strategija i organizaciona struktura (seminarski rad)

Organizaciona struktura je, pre svega, sociolološka kategorija tako da je razumljivo da, i pored kontinuiranog toka njene “evolucije” ona predstavlja stabilan i inertan sistem koji se teško menja. Razlog za to, pored urođenog ljudskog otpora promenama, je i njen, u velikom stepenu, podsvestan karakter s jedne strane i, sa druge, ĉinjenica da je organizaciona struktura …

Strategija i organizaciona struktura (seminarski rad) Read More »

Pojam i vrste preduzetničkih strategija

Pojam i vrste preduzetničkih strategija (Seminarski rad)

Za rešavanje svakog problema neophodno je izvršiti kvalitetnu procenu i analizu , kao i predvideti u kom će se smeru odvijati otklanjanje određenog problema i  realizacija željenog cilja i vizije. Predviđanje budućnosti je veoma složeno i zahteva veliku količinu znanja , analizu prethodnih kretanja ,  definisanje trenutnog stanja i odgovore na kljucna pitanja koja glase …

Pojam i vrste preduzetničkih strategija (Seminarski rad) Read More »

Partnerske strategije

Partnerske strategije (Seminarski rad)

Svaka strategija predstavlja ozbiljan proces planiranja i prikupljanja informacija koje imaju za cilj postizanje finansijskog opstanka i napretka preduzeća. Partnerstvo se izdvaja od klasičnog preduzetništva iz jednog razloga tj. postojanja većeg broja vlasnika preduzeća ili većeg upravljačkog tela. Ono što treba istaći za današnja ekonomiju jeste da su većina velikih preduzeća partnerske organizacije, svakako ne …

Partnerske strategije (Seminarski rad) Read More »

Strategija rasta

Strategija rasta (Seminarski rad)

Strategijski menadžment je glavna komponenta za obazbeđivanje vitalnosti preduzeća. Strategijsko planiranje je domen najviših organizacionih upravljanja, pa podrazumjeva poznavanje celine preduzeća i njegovog odnosa sa okruženjem. Te se pre svega odnosi na formulisanje misije, bazičnih ciljeva i generalnih strategija. Odluke u strategijskom menadžmentu uključuju značajnu alokaciju resursa.Odlučivanje u ovom domenu ima dugoročne posledice za prosperitet …

Strategija rasta (Seminarski rad) Read More »