July 2021

Struktura kvaliteta i sigurnosti funkcionisanja proizvoda

Proizvod je finalni produkt rada čoveka ili preduzeća i predstavlja ogledalo njegovih aktivnosti u tom procesu rada. Proizvodnja je kompleksan proces na koju mogu da utiču različiti faktori te samim tim postoji velika verovatnoća umanjenja planiranog kvaliteta proizvoda. Samo onda kada su svi parametri proizvodnje zadovoljeni može se reći da je proizveden kvalitetan proizvod. Da …

Struktura kvaliteta i sigurnosti funkcionisanja proizvoda Read More »

Globalna ekonomska kriza

Globalna ekonomska kriza

Zamajac ekonomske krize bilo je nepoverenje učesnika na finansijskom tržištu nakon kraha tržišta nekretnina u SAD, dok je njen centralni uzročnik sistem sa nedostacima u oblasti finansijske regulative i kontrole zasnovan na idejama o potpunoj liberalizaciji finansijskih tržišta sa mini regulativom i mini kontrolom investicionih banaka i fondova i idejama o potpunoj slobodi kreiranja finansijskih …

Globalna ekonomska kriza Read More »

Primena SWOT analize u proizvodnji

Primena SWOT analize u proizvodnji

SWOT analiza omogućava prepoznavanje pozitivnih i negativnih faktora koji utiču na ostvarenje strategijskih opredeljenja i daje mogucnost da se na faktore blagovremeno utiče, tj. da im se prilagode načini dostizanja strategijskih ciljeva. SWOT analiza predstavlja metodu koja omogućava uspostavljanje ravnoteže izmedu internih sposobnosti i eksternih mogućnosti. Ona je skup analitičkih metoda kojima se uporeduju sopstvene …

Primena SWOT analize u proizvodnji Read More »