June 2021

Organizaciona kultura i ponašanje

Organizaciona kultura predstavlja kompleksan obrazac verovanja, očekivanja, ideja, vrednosti, stavova i ponašanja koje dele članovi jedne organizacije. Kultura vodi jednu organizaciju i njene aktivnosti i predstavlja nešto kao „operativni sistem organizacije“. Ona pokazuje kako zaposleni razmišljaju, rade i kako se osećaju. Organizaciona kultura utkana je u sve aktivnosti organizacije. Ona utiče na način organizovanja, vrstu …

Organizaciona kultura i ponašanje Read More »

Odlučivanje pri neodređenosti

Svaka aktivnost menadžera u organizaciji započinje odlukom. Pošto je opstanak i razvoj organizacije krajnji cilj menadžerske aktivnosti, to je i odluka menadžera programirana konstitucijom nervnog sistema u obliku intuicije. Proces donošenja odluka u menadžmentu se obavlja u realnim situacijama i sastoji se iz niza racionalnih elemenata i postupaka. U cilju maksimizacije rezultata u postizanju ciljeva …

Odlučivanje pri neodređenosti Read More »

Monarhija

Monarhija je oblik vladavine u kojem se na čelu države nalazi monarh. Monarh je osoba koja nije pravno odgovorna, već je suveren i „iznad“ prava, ne podleže pravnim sankcijama, a njegov položaj je po privilegijama koje uživa suštinski različit od ostalih građana. U širem smislu monarhija je takav oblik vladavine u kome osnovnu vlast vrši jedan čovek. …

Monarhija Read More »

Liderstvo

Iako se značaj liderstva potencira još od prvih socijalnih zajednica, danas se ovom fenomenu posvećuje posebna pažnja u kontekstu ekonomskog razvoja. Dok je menadžment okupirao pažnju teoretičara početkom prošlog veka, promenjeni uslovi poslovanja poslednjih godina stavljaju u prvi plan interesovanja upravo liderstvo. Organizacije su se bitno promenile u odnosu na početak industrijalizacije pod uticajem promena …

Liderstvo Read More »