admin

Uloga socijalnog marketing u prevenciji nasilja

Uloga socijalnog marketing u prevenciji nasilja – Seminarski rad

Socijalni marketing kao nauča disciplina deluje u društveno ekonomskoj sveri preko četrdeset godina ali je još uvek neshvaćen od strane većine ljudi. Socijalni marketing se pokazao kao jedan od načina rešavanja problema ili ukazivanja na probleme u sferi zdravstva, obrazovanja, sporta, kulture i drugih društvenih pojava. Problem koji se javlja u procesu formiranja strategije socijalnog …

Uloga socijalnog marketing u prevenciji nasilja – Seminarski rad Read More »

Globalne marketing strategije sportskih klubova

Globalne marketing strategije sportskih klubova – Master rad

Marketing je pojam koji je do pre dvadesetak godina kod nas bio skoro nepoznat. Danas je nezaobilazan termin ne samo u medijima, već u svakodnevnom govoru. U rečniku sociologije i socijalne psihologije piše “marketing je sveukupna aktivnost i funkcija preduzeća koja su usmerena na plasman i podređivanje potrošača interesima i ciljevima proizvođača”.[1] Najrasprostranjenija definicija pojma …

Globalne marketing strategije sportskih klubova – Master rad Read More »

Razvoj biciklističkog saobraćaja u Srbiji

Razvoj biciklističkog saobraćaja u Srbiji – Diplomski rad

Biciklistički saobraćaj doživljava svoj vrhunac u razvijenim zamljama Evropske unije. Prosečan stanovnik grada u Evropskoj uniji obavi oko tri putovanja na dan, a polovina tih putovanja je kraća od tri kilometra. S druge strane, polovina svih putovanja automobilom je kraća od šest kilometara, čime se jasno iskazuje potencijal korišćenja bicikla kao zamene za automobilska putovanja. …

Razvoj biciklističkog saobraćaja u Srbiji – Diplomski rad Read More »

Zaštita zaposlenih

Zaštita zaposlenih – Seminarski rad

Zaštit zaposlenih a  pre svega vezbednost i zdravlje na radu podrazumeva ostvarivanje uslova rada u kojima se preduzimaju određene mere i aktivnosti u cilju zaštite života i zdravlja zaposlenih i drugih lica koji na to imaju pravo. Interes društva, svih subjekata i svakog pojedinca je da se ostvari najviši nivo bezbednosti i zdravlja na radu, …

Zaštita zaposlenih – Seminarski rad Read More »

Zagađenje i zaštita vazduha

Zagađenje i zaštita vazduha

Vazduh je oduvek bio predmet značajnog interesovanja čoveka, ne samo kao osnovna životna potreba, već i kao element filozofskih razmatranja i materija od osnovnog naučnog interesa. Danas vazduh treba posmatrati na način na koji čovek nije navikao da ga posmatra, onako kako već posmatra zemljište i pitku vodu, kao životno neophodan deo prirode ograničenih mogućnosti. …

Zagađenje i zaštita vazduha Read More »

Zagađenje životne sredine

Zagađenje životne sredine – Seminarski rad

Životna sredina predstavlja jednu od najvažnijih tema XXI veka a privlači pažnju naučnika, inžinjera i aktivista različitih stuka i obrazovanja.  Životna sredina se razmatra često kao sistem uzajamno povezanih sistema: prirodna sredina, socijalna sredina, stambena sredina, kulturna sredina, informativna sredina. U zavisnosti od razmera i ciljeva istraživanja, moguće je posmatrati životnu sredinu pojedinog čoveka (npr. …

Zagađenje životne sredine – Seminarski rad Read More »

Biološko zagađenje vode i zaštita vode

Biološko zagađenje vode i zaštita vode

Akumulirani ekološki problemi svakako čine jedno od ključnih obeležja današnje civilizacije. Ekološki problem se može definisati kao bilo koja promena stanja u fizičkoj sredini do koje je došlo usled ljudske aktivnosti kojom se narušava to stanje, a koja ima posledice koje društvo smatra neprihvatljivim po prihvaćenim ekološkim normama.. Ovi problemi se mogu identifikovati na različitim …

Biološko zagađenje vode i zaštita vode Read More »

Upravljanje totalnim kvalitetom – Seminarski rad

Kvalitet je planetarni i društveni fenomen današnjice. Novi koncept kvaliteta predstavlja novu filozofiju poslovanja i življenja koja omogućuje dugoročan opstanak i razvoj. Kvalitet predstavlja vrlo kompleksan koncept u teoriji i praksi menadžmenta. Revolucija kvaliteta se najčešće vezuje za Japan posle Drugog svetskog rata. Japanska privreda je bila razrušena i uništena zbog čega joj je bila …

Upravljanje totalnim kvalitetom – Seminarski rad Read More »

Primarno tržište kapitala

Primarno tržište kapitala

Postoje dva osnovna tipa tržišta: robno (produktno, na kome se nude i traže razne vrste roba i usluga) i finansijsko (na kome se nude i traže finansijska sredstva). Finansijsko tržište je organizovani prostor s elementima potrebnim za njegovo funkcionisanje (vreme, pravila i užasne kupoprodaje), na kome se susreću ponuda i tražnja finansijskih sredstava, kao što …

Primarno tržište kapitala Read More »

Trgovina kapitalom HOV

Tržište kapitala – Diplomski rad

Značaj finansijskog tržišta ogleda se u funkcijama koje ono obavlja i to mu daje ulogu ravnopravnog segmenta ekonomskog sistema. Finansijska tržišta predstavljaju najznačajniji i najosetljiviji deo ukupnog ekonomskog i finansijskog sistema svake zemlje. Ona omogućavaju normalno i nesmetano funkcionisanje nacionalne ekonomije. Na njimase odražavaju sva zbivanja u realnim tokovima društvene reprodukcije. Finansijsko tržište je ambijent …

Tržište kapitala – Diplomski rad Read More »