Rizik

Rizik i menadžerske opcije za ocenu isplativnosti ulaganja – Seminarski rad

Rizik investicionog projekta se može posmatrati kao varijabilnost njegovih tokova novca u odnosu na one koji su planirani. Mogući rezultati investicionog projekta se mogu izraziti u obliku raspodele verovatnoće mogućih tokova novca. Uz datu raspodelu verovatnoće toka novca, rizik možemo kvantitativno izraziti kao standardnu devijaciju raspodele. Mera relativnog rizika je raspodela koeficijenta varijacije (CV). Matematički, …

Rizik i menadžerske opcije za ocenu isplativnosti ulaganja – Seminarski rad Read More »

Ugovor o osiguranju

Ugovor o osiguranju (Seminarski rad)

Odnosi u osiguranju uređuju se ugovorom o osiguranju, a on reguliše sva prava i obaveze za određeni posao u međunarodnom prevozu robe. Subjekti ovog ugovora su: osiguravač, osiguranik i ugovarač osiguranja. Ugovorom o osiguranju obavezuju se ugovarači osiguranja da na načelima osiguranja plaćaju određeni iznos-premiju osiguranja i da je, ukoliko dođe do osiguranog slučaja, osiguravač …

Ugovor o osiguranju (Seminarski rad) Read More »