matematika

Razvoj pojmova geometrijskih figura kod dece

Razvoj pojmova geometrijskih figura kod dece

Predškolsko obrazovanje predstavlja temelj društvene zajednice i države. Oblikovanje dece u predškolskom uzrastu jeste najvažniji i najodgovorniji deo obrazovnog sistema. Pored porodice kao centralne gradivne jedinice u procesu formiranja ličnosti deteta, predškolska ustanova se može smatrati najvažnijim saradnikom u oblikovanju dečijeg mišljenja, ponašanja i budućeg razvoja. Savremena predškolska ustanova sa svojim radnim kadrom ima zadatak …

Razvoj pojmova geometrijskih figura kod dece Read More »

Standardni problem maksimuma

Standardni problem maksimuma – Seminarski rad

Privredne aktivnosti se, u najvećem broju slučajeva, odvijaju u uslovima ograničenih resursa. Svako ko učestvuje u toj aktivnosti želi da za sebe dođe do najboljeg mogućeh ishoda, da na što bolji način, za sebe, iskoristi te ograničene resurse. To se postiže optimizacijom, gde se može iskoristiti metod zasnovan na matematičkom modeliranju ekonomskih pojava. Jedan od …

Standardni problem maksimuma – Seminarski rad Read More »

Analitička geometrija – matematika III – skripta

Bavićemo se razumevanjem kooridnatne geometrije tj. analitike geometrije, radeći sa jednačinama dugog reda, u 2-dimenzionalnom pravouglom sistemu koordinata. To su jednačine kružnice, elipse, parabole i hiperbole, nama od ranije poznatnih konusnih preseka. Elipsa je geometrijsko mesto tačaka u ravni čiji je zbir udaljenosti od dvije fiksne tačke konstantan. Kružnica je posebal slučak elipse kada se …

Analitička geometrija – matematika III – skripta Read More »

Analitička geometrija – skripta

Vektori imaju isti pravac ako su prave koje su im nosači paralelneili se poklapaju. Vektori koji imaju isti pravac se nazivaju kolinearnim vektorima, što znači da su kolinearni vektori istog smera i intenziteta međusobno jednaki. Prema tome, dva jednaka vektora se ne moraju nalaziti na istom položaju u prostoru, već se mogu nalaziti na različitim, …

Analitička geometrija – skripta Read More »