Rizik i menadžerske opcije za ocenu isplativnosti ulaganja – Seminarski rad

Rizik investicionog projekta se može posmatrati kao varijabilnost njegovih tokova novca u odnosu na one koji su planirani. Mogući rezultati investicionog projekta se mogu izraziti u obliku raspodele verovatnoće mogućih tokova novca. Uz datu raspodelu verovatnoće toka novca, rizik možemo kvantitativno izraziti kao standardnu devijaciju raspodele. Mera relativnog rizika je raspodela koeficijenta varijacije (CV). Matematički, …

Rizik i menadžerske opcije za ocenu isplativnosti ulaganja – Seminarski rad Read More »