geometrija

Konusni presek – Amar Bapić

Kao što smo bezbroj puta dosad vidjeli, brojevi imaju vrlo važnu ulogu u geometriji. Uz njihovu pomoć mi ocjenjujemo i razmjere predmeta. Tako se dužine, površine, zapremine, poslije izbora jedinice mjere, izražavaju brojevima. Logično pitanje je, da li se uz pomoć brojeva može opisati oblik predmeta, odnosno oblik raznih geometrijskih gura? Znamo, npr., da uglovi …

Konusni presek – Amar Bapić Read More »

Krive drugog reda – Seminarski rad

Svaki konusni presek, osim kruga, jeste geometrijsko mesto tačaka u ravni za koje je odnos rastojanja od neke stalne tačke F (žiže) i  neke stalne prave DD’ (direktrisa)  stalna veličina. Stalnu tačku F zovemo fokus ili žiža, stalnu pravu DD’ direktrisa ili vodilja, i stalnu vrednost e, odnos rastojanja ma koje tačke konusnog preseka od …

Krive drugog reda – Seminarski rad Read More »

Analitička geometrija – matematika III – skripta

Bavićemo se razumevanjem kooridnatne geometrije tj. analitike geometrije, radeći sa jednačinama dugog reda, u 2-dimenzionalnom pravouglom sistemu koordinata. To su jednačine kružnice, elipse, parabole i hiperbole, nama od ranije poznatnih konusnih preseka. Elipsa je geometrijsko mesto tačaka u ravni čiji je zbir udaljenosti od dvije fiksne tačke konstantan. Kružnica je posebal slučak elipse kada se …

Analitička geometrija – matematika III – skripta Read More »

Analitička geometrija – skripta

Vektori imaju isti pravac ako su prave koje su im nosači paralelneili se poklapaju. Vektori koji imaju isti pravac se nazivaju kolinearnim vektorima, što znači da su kolinearni vektori istog smera i intenziteta međusobno jednaki. Prema tome, dva jednaka vektora se ne moraju nalaziti na istom položaju u prostoru, već se mogu nalaziti na različitim, …

Analitička geometrija – skripta Read More »