Strateški marketing

Uloga marketing istraživanja u definisanju strategije međunarodnog marketinga – Master rad

Uspešne kompanije svoj nastup na inostranom tržištu zasnivaju na prethodnom marketing iskustvu i na bazi njega formiranom međunarodnom marketing konceptu. Ovaj koncept posebno dobija na značaju u uslovima sve veće povezanosti nacionalnih privreda i njihove zavisnosti od međunarodnog tržišta. Posebno se ističe zavisnost malih privreda, poput naše, od ino-tržišta. Preduslov za uspešan međunarodni marketing nastup …

Uloga marketing istraživanja u definisanju strategije međunarodnog marketinga – Master rad Read More »

Marketing strategija

Mareting strategija u turizmu – Seminarski rad

Hotel ‘’Junior’’ kao i turistički centar Brzeće imaju dugačku turističku istoriju i zajedno sa Kopaonikom su najveći zimski centar na Balkanu.  Hotel ‘’Junior’’ je nosioc turističke ponude u Brzeću i centar gostiju koji dolaze radi rekreacije ili pak sportskih ekipa koje dolaze navisinske pripreme.  Nakon odlaska u privatno vlasnoštvo, hotel je renoviran i dograđen te …

Mareting strategija u turizmu – Seminarski rad Read More »

Strateški marketing

Strateški marketing (skripta)

Strateški marketing predstavlja moderan upavljački koncept permanentnog prilagođavanja aktivnosti marketinga i celog preduzeća promenljivoj okolini.Strateški marketing je proces pomoću koga rukovodioci marketinga formulišu i primenjuju strategije, a radi dostizanja postavljenih ciljeva u datim uslovima okruţenja i samog preduzeća.Strateški marketing je moderan pristup upravljanju marketingom, pod kojim se podrazumeva kontinuirani proces prilagoĎavanja preduzeća promenljivoj okolini, u …

Strateški marketing (skripta) Read More »