Javni rashodi – Diplomski rad

Javni rashodi su izdaci koje država čini u javnom interesu radi zadovoljavanja društvenih potreba. Veliĉina javnih rashoda ovisi o opsegu javnih funkcija koje obavlja država. Prisutan je trend porasta državnih funkcija, a samim tim i javnih rashoda u svetu. Tako  kod javnih rashoda koji utiču na povećanja proizvodnje njihovu gornju granicu nije moguće odrediti, s …

Javni rashodi – Diplomski rad Read More »