Javna potrošnja

Javna potrošnja – Seminarski rad

Pored tri osnovna cilja, dobar sistem upravljanja javnim izdacima mora uzeti u obzir šire vrednosti i zahteve društva. Odgovornost, transparentnost, predvidljivost i učešće su bitni instrumenti dobrog upravljanja budžetom, ali takođe imaju i suštinsku vrednost i generalno se posmatraju kao četiri stuba dobre vladavine. Ukoliko menadžeri budžeta ne poštuju prava date od strane parlamenta ili …

Javna potrošnja – Seminarski rad Read More »

Značaj finansiranja javne potrošnje – Diplomski rad

Javni rashodi su izdaci koje država ĉini u javnom interesu radi zadovoljavanja društvenih potreba. Veliĉina javnih rashoda ovisi o opsegu javnih funkcija koje obavlja drţava. Prisutan je trend porasta državnih funkcija, a samim tim i javnih rashoda u svetu. Tako  kod javnih rashoda koji utiču na povećanja proizvodnje njihovu gornju granicu nije moguće odrediti, s …

Značaj finansiranja javne potrošnje – Diplomski rad Read More »