Bilans uspeha

Bilans uspeha 2

Utvrđivanje rezultata poslovanja proizvodnog preduzeća

Финансијски извештаји пружају информације о финансијском положају, успешности и променама у финансијском положају предузећа. Комплетан сет финансијских извештаја укључује следеће саставне компоненте: 1)биланс стања, 2)биланс успеха, 3)извештај о токовима готовине, 4)извештај о променама на капиталуи 5) напомене уз финансијске извештаје. У савременом привредном животу биланси се користе кад год треба изразити стање и резултат неке …

Utvrđivanje rezultata poslovanja proizvodnog preduzeća Read More »

Bilans uspeha

Bilans uspeha – Seminarski rad

Finansiјski izvеštaјi (bilans stanja, bilans uspеha i bilans tоkоva gоtоvinе) kraјnji su rеzultat knjigоvоdstva. Knjigоvоdstvеni instrumеnti kaо pоdsistеmi glоbalnе prоcеdurе u knjigоvоdstvu pоslužili su da sе оmоgući sastavljanjе navеdеnih finansisјskih izvеštaјa. Račun dоbitka i gubitka ili bilans uspеha, pоnеkad sе naziva i izvеštaј о dоbiti u sažеtој fоrmi prikazuје prihоdе, rashоdе i nеtо dоbit  pravnоg …

Bilans uspeha – Seminarski rad Read More »