Akcionarsko društvo – Seminarski rad

Zakonom o privrednim društvima dominantno se uređuju privredna društva kao pravna lica, koja mogu biti organizovana u vise posebnih pravnoorganizacionih oblika, dok se individualni preduzetnici, kao fizička lica uređuju sa samo pet zakonskih članova. Zakonodavac pojmovno određuje privredno društvo kao pravno lice, koje osnivaju osnivačkim aktom fizička ili pravna lica radi obavljanja delatnosti u cilju …

Akcionarsko društvo – Seminarski rad Read More »