Strategija i organizaciona struktura

Strategija i organizaciona struktura (seminarski rad)

Organizaciona struktura je, pre svega, sociolološka kategorija tako da je razumljivo da, i pored kontinuiranog toka njene “evolucije” ona predstavlja stabilan i inertan sistem koji se teško menja. Razlog za to, pored urođenog ljudskog otpora promenama, je i njen, u velikom stepenu, podsvestan karakter s jedne strane i, sa druge, ĉinjenica da je organizaciona struktura …

Strategija i organizaciona struktura (seminarski rad) Read More »