Istraživanje

Istraživanje i razvoj – Esej

Istraživanje i razvoj (R&D – Research and development) predstavlja deo preduzeća tj. kompanije koji je odgovoran za napredak preduzeća. Bolje rečeno istraživanje i razvoj predstavlja osnovnu pokretačku snagu koja pokreće preduzeće napred. Istraživanje ima za cilj da proučavanjem određenih pojmova, spoljašnjih uticaja unutrašnjih snaga, slabosti i mogućnosti otkrije nova znanja i šanse preduzeća kako bi …

Istraživanje i razvoj – Esej Read More »

Metodologija naučno-istraživačkog rada

Metodologija naučno-istraživačkog rada – Skripta

Metodologija (od grčkih riječi methodos – put i logos – um) je nauka o načinima i putevima dolaženja do naučnog saznanja (materijalnog, društvenog i duhovnog svijeta). Metaodologija je nauka o nauci. Ona je metanauka ili mišljenje o mišljenju. Cilj metodologije je da se pojmi (razumije) suština naučnog saznanja i da utvrdi osnovne principe u njegovom …

Metodologija naučno-istraživačkog rada – Skripta Read More »

Marketing istraživanje

Uloga marketing israživanja u definisanju strategije međunarodnog marketinga – Master rad

Uspešne kompanije svoj nastup na inostranom tržištu zasnivaju na prethodnom marketing iskustvu i na bazi njega formiranom međunarodnom marketing konceptu. Ovaj koncept posebno dobija na značaju u uslovima sve veće povezanosti nacionalnih privreda i njihove zavisnosti od međunarodnog tržišta. Posebno se ističe zavisnost malih privreda, poput naše, od ino-tržišta. Preduslov za uspešan međunarodni marketing nastup …

Uloga marketing israživanja u definisanju strategije međunarodnog marketinga – Master rad Read More »