Finansije

Trgovina kapitalom HOV

Tržište kapitala – Diplomski rad

Značaj finansijskog tržišta ogleda se u funkcijama koje ono obavlja i to mu daje ulogu ravnopravnog segmenta ekonomskog sistema. Finansijska tržišta predstavljaju najznačajniji i najosetljiviji deo ukupnog ekonomskog i finansijskog sistema svake zemlje. Ona omogućavaju normalno i nesmetano funkcionisanje nacionalne ekonomije. Na njimase odražavaju sva zbivanja u realnim tokovima društvene reprodukcije. Finansijsko tržište je ambijent …

Tržište kapitala – Diplomski rad Read More »

Tržište kapitala

Tržište Kapitala – Seminarski rad

U smislu trgovanja kapitalom, kapitalom se smatra novac raspoloživ u roku dužem od godinu dana.  Pod tržištem kapitala u najširem smislu, podrazumeva se susret subjekata koji imaju i nude kapital i subjekata koji traže kapital. Otuda je osnovna funkcija tržišta kapitala okupljanje tih subjekata na određenom mestu i u određeno vreme radi sučeljavanja ponude i …

Tržište Kapitala – Seminarski rad Read More »

Uloga i značaj finansijskog planiranja u preduzeću

Uloga i značaj finansijskog planiranja u preduzeću

U liberalno kapitalističkom sistemu u kojem finansije predstavljaju temelje fukncionisanja čitavog društvenoekonomsko sistema, apsurdno je govoriti o intuitivnom poslovanju i pripisivati uspeh kompanije pukoj sreći. Tako dolazimo do planiranja. Planiranje je još jedan od aspekata današnjeg poslovanja koji mora biti, pa ništa manje nego savršmen. Savršenstvo planiranja se ne postiže stvaranjem jednog plana kojeg se …

Uloga i značaj finansijskog planiranja u preduzeću Read More »

Instrumenti finansijske analize i planiranja

Instrumenti finansijske analize i planiranja

Za razliku od  tradicionalnog pristupa finansijskom menadžmentu čiji je predmet bio samo pribavljanje kapitala, razmatra njegovu upotrebu odnosno obuhvata i aktivu i pasivu bilansnog stanja. Savremeni pristup finansijskom menadžmentu treba da obezbedi da finansijski menadžment pruži naučnu osnovu za odgovore na sledeca pitanja: Koju vrstu sredstva preduzeće treba da pribavi? Koliki ukupan obim sredstava preduzeće …

Instrumenti finansijske analize i planiranja Read More »

Pojam, predmet i ciljevi analize finansijskih izveštaja

Pojam, predmet i ciljevi analize finansijskih izveštaja

U istraživanju finansijske politike svako preduzeće je pod uticajem brojnih faktora od kojih zavise rezultati poslovanja. Zato je nužna opreznost u donošenju finansijskih odluka i ustanovljavanju instrumenata finansijske politike. Ali, dok s’ jedne strane, preteran opreznost može da smanji efikasnost poslovanja usled izbegavanja rizika, s’ druge strane, neopreznost može da ugrozi ne samo efikasnost, već …

Pojam, predmet i ciljevi analize finansijskih izveštaja Read More »

Uticaj međunarodnih finansijskih organizacija na razvoj – Seminarski rad

Međunarodne institucije koje su osnovane za vreme ili neposredno nakon drugog svetskog rata postavile su osnove za prosperitet koji danas u velikoj meri uživa veći deo sveta. Da bi finansijske institucije bile u stanju da nezavisno funkcionišu, neophodno je da imaju sopstvene izvore prihoda. Konačno se može zaključiti imajući u vidu ogroman jaz između najbogatijih …

Uticaj međunarodnih finansijskih organizacija na razvoj – Seminarski rad Read More »

Faktoring sa posebnim osvrtom na uticaj obrnutog faktoringa na MSP – Seminarski rad

Faktoring kao moderan oblik finansiranja preduzeća predstavlja alternativu nekim tradicionalnim izvorima finansiranja poput kredita. Pored toga faktoring kompanije širom svijeta nude različite vrste i oblike faktoringa kao i različite faktoring usluge (finansiranje, vođenje računa potraživanja, naplatu, opominjanje dužnika i sl.). Prilikom odabira načina finansiranja, bilo da se preduzeće odlučuje između faktoringa ili nekog drugog izvora …

Faktoring sa posebnim osvrtom na uticaj obrnutog faktoringa na MSP – Seminarski rad Read More »

Javne i monetarne finansije – Skripta

Izraz finansije potiče od latinske reči finis, koja znači granica, kraj, svršetak, a u srednjovekovnom latinskom i rok plaćanja. U savremenim jezicima se najpre javlja u Francuskom, gde je u jednini “la finance” značila novčane poslove pojedinca, a u množini “les finances” prihode i rashode i celo državno finansijsko gazdinstvo. U nemačkom jeziku u množini …

Javne i monetarne finansije – Skripta Read More »

Javna potrošnja – Seminarski rad

Pored tri osnovna cilja, dobar sistem upravljanja javnim izdacima mora uzeti u obzir šire vrednosti i zahteve društva. Odgovornost, transparentnost, predvidljivost i učešće su bitni instrumenti dobrog upravljanja budžetom, ali takođe imaju i suštinsku vrednost i generalno se posmatraju kao četiri stuba dobre vladavine. Ukoliko menadžeri budžeta ne poštuju prava date od strane parlamenta ili …

Javna potrošnja – Seminarski rad Read More »

Značaj finansiranja javne potrošnje – Diplomski rad

Javni rashodi su izdaci koje država ĉini u javnom interesu radi zadovoljavanja društvenih potreba. Veliĉina javnih rashoda ovisi o opsegu javnih funkcija koje obavlja drţava. Prisutan je trend porasta državnih funkcija, a samim tim i javnih rashoda u svetu. Tako  kod javnih rashoda koji utiču na povećanja proizvodnje njihovu gornju granicu nije moguće odrediti, s …

Značaj finansiranja javne potrošnje – Diplomski rad Read More »